Czytaj

Polityka prywatności

POLGROS POLSKA SP . Z O.O. – ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE
OCHRONY DANYCH

1. CEL I ZAKRES ZAWIADOMIENIA

Niniejsze zawiadomienie ma na celu wyjaśnić w jaki sposób Polgros Polska Sp. z o.o.
(„Polgros", „spółka”, „my", „nas" i „nasze") będzie obchodzić się z twoimi Danymi
Osobowymi oraz określa informacje, w tym informacje osobowe wyszczególnione poniżej
odnoszące się do ciebie ("Dane Osobowe"), które będą zbierane i przetwarzane przez Polgros
Polska sp. z o.o. i/lub w jej imieniu przez podmioty trzecie świadczące usługi na jej rzecz w
kontekście współpracy pomiędzy nami a tobą.
Administratorem twoich Danych Osobowych jest Polgros Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni (81-350), Plac Kaszubski 8/205. Ogólnie, za twoje Dane Osobowe będzie odpowiadała
Polgros . Polgros wdrożyła procedury w celu zapewnienia ochrony twoich Danych
Osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zawiadomienia,
prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: admin@polgros.eu lub na adres siedziby
Polgros Polska sp. z o.o. z dopiskiem. RODO .
2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA
WAŻNE: uprzejmie informujemy, że chociaż dokładamy wszelkich starań aby niniejsze
zawiadomienie było tak kompletne i poprawne jak tylko jest to możliwe, nie jest ono
wyczerpujące i może w przyszłości podlegać aktualizacjom zgodnie z rozdziałem 12
niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie jest podzielone na kilka rozdziałów, z których kilka lub wszystkie mogą cię
dotyczyć w zależności od charakteru twojego powiązania z Polgros. W każdym przypadku
przysługują ci pewne prawa na mocy prawa dotyczącego ochrony danych, które są
wymienione w rozdziale 11. W szczególności przysługuje ci w każdym czasie prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych w
przypadku, gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony
interes.
Osoby do kontaktów biznesowych & marketingowych: jeżeli jesteś osobą wyznaczoną
przez twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz, do kontaktów biznesowych lub
zdecydowałeś/aś się, aby otrzymywać od nas informacje marketingowe, możesz przeczytać w
jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane
Osobowe w rozdziale 4.
Użytkownicy strony internetowej: .Polityka plików cookies jeżeli używasz naszej strony
internetowej, możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych
będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe jako użytkownika Strony internetowej w
rozdziale 5A. Użytkownicy Strony internetowej powinni również zapoznać się z naszą
polityką.

Użytkownicy mediów społecznościowych: jeżeli używasz naszych kont w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn), możesz przeczytać w jaki
sposób używamy twoich Danych osobowych jako użytkownika mediów społecznościowych
w rozdziale 5b.
Obecni Klienci: jeżeli jesteś obecnym klientem Polgros Polska sp. z o.o. możesz zapoznać
się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych
Osobowych w rozdziale 6.
Potencjalni Klienci: Jeżeli Polgros Polska sp. z o.o. nawiązał z tobą relację albo ty
nawiązałeś z nami relację ale nie jesteś naszym klientem możesz zapoznać się z informacjami
dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w
rozdziale 7.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W zależności od charakteru naszej współpracy, możemy przetwarzać następujące Dane
Osobowe:
 Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, twoje imię i
nazwisko, stanowisko pracy, dane kontaktowe, czynności służbowe oraz obszary
zainteresowania, wizerunek – w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez
Polgros Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także informacje dotyczące twojej
subskrypcji, otrzymania lub zainteresowania którąkolwiek z naszych list
mailingowych lub newsletterów.
 Jeżeli używasz naszej strony internetowej, informacje na temat twoich wizyt na naszej
Stronie internetowej, twojej lokalizacji oraz adresu IP, informacje na temat używanej
przez ciebie przeglądarki oraz data i godzina twoich wizyt na naszej Stronie
internetowej, a w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, dodatkowo
dane podane przez ciebie w tym formularzu,
 Jeżeli zachodzi interakcja pomiędzy tobą a naszymi kontami w mediach
społecznościowych, zbieramy twoje Dane Osobowe w zakresie obejmującym twoje
imię i nazwisko, lokalizację, kraj, stanowisko służbowe, miejsce pracy, obszary
zainteresowania, o ile te typy danych osobowych są widoczne na twoich kontach w
mediach społecznościowych,
 Jeżeli jesteś klientem: twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące
fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z
naszym personelem, wizerunek – w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez
Polgros Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które
zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu,
 Jeżeli jesteś potencjalnym klientem: twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe,
szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym
personelem, wizerunek – w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Polgros
Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam
dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

4. OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, możemy pozyskiwać,
zbierać oraz przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 W celu promowania działalności biznesowej Polgros Polska sp. z.o.o.;
 W celu zapraszania cię na wydarzenia;
 W celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
 W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z osobami do kontaktów
biznesowych/marketingowych reprezentujących klienta/potencjalnego klienta;
 W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji;
 W celu monitorowania i analizowania twojego zainteresowania materiałami, które do
ciebie wysyłamy;
 W celu wysyłania ci pocztą tradycyjną informacji marketingowych,
 W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
 W celu dokumentowania organizowanych przez Polgros Polska sp. z o.o. wydarzeń
poprzez fotografowanie lub filmowanie.
Jeżeli chodzi o powyższe okoliczności, z reguły polegamy na uzyskanej od ciebie zgodzie na
przetwarzanie twoich danych osobowych oraz w przypadku przesyłania ci materiałów
marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na odrębnie pozyskanych od ciebie
zgodach na takie działania. W pewnych okolicznościach (np. gdy pozostajemy z Tobą w
relacji biznesowej oraz wysyłamy nasze materiały marketingowe pocztą tradycyjną)
będziemy korzystać z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przesłankę prawnie
uzasadnionego interesu będziemy również wykorzystywać w celu nawiązania, rozwijania i
podtrzymywania z Tobą relacji biznesowych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, jak też w celu dokumentowania organizowanych przez Polgros Polska sp. z o.o.
wydarzeń.
Zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych
(wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania
twoich danych w celach marketingowych) zgłaszając rezygnację w formie pisemnej na adres
siedziby Polgros Polska sp. z o.o. z dopiskiem RODO lub w formie elektronicznej na adres
admin@polgros.eu .

5a. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać
twoje Dane Osobowe do następujących celów:
 W celu utrzymania, ulepszania, testowania oraz monitorowania efektywności Strony
internetowej
 W celu monitorowania danych takich jak liczba gości, dane dotyczące ruchu na stronie
oraz prawidłowości dot. danych demograficznych;
 Aby upewnić się, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w możliwie
najbardziej efektywny sposób, aby usprawnić korzystanie z niej;
 W celu powiadamiania cię o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony
internetowej i/lub naszych usług; oraz
 W celu prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi w związku ze
zgłoszonymi zapytaniami poprzez formularz kontaktowy.
Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes, polegający na chęci zapewnienia bezawaryjnego

funkcjonowania strony internetowej oraz w celu analizy, które z prezentowanych na stronie
treści są najbardziej interesujące dla osób odwiedzających stronę. Pozwala nam to na
udostępnianie Strony internetowej w sposób ciągły oraz na ulepszanie jej tak, by lepiej
odpowiadała potrzebom odwiedzających. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu
wykorzystujemy również aby, zgodnie z twoimi oczekiwaniami, udzielić ci
odpowiedzi/prowadzić z tobą korespondencję w związku ze zgłoszonym zapytaniem poprzez
formularz kontaktowy.
5b. UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych, możemy pozyskać, zbierać i
przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
 W celu rozpoznania danych demograficznych oraz zrozumienia preferencji i
zainteresowań osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych aby
zapewniać im lepiej dopasowane treści i informacje (profilowanie)
 W celu optymalizacji osób odwiedzających nasze konta w mediach połecznościowych
oraz kierowania treści do właściwego odbiorcy.
6. OBECNI KLIENCI
Jeżeli jesteś jednym z naszych obecnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i
przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
 W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
 W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania,
które do nas kierujesz;
 W celu monitorowania poziomu sprzedaży i obserwowania prawidłowości
dotyczących sprzedaży;
 W celu przeprowadzania due diligence;
 W celu realizacji zamówień i zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami
wynikającymi z wszelkich zawartych z tobą umów sprzedażowych;
 W celu przetwarzania płatności finansowych oraz zarządzania twoim kontem
klienckim;
 W celu zawierania umów z organizacją, z którą jesteś związany;
 W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o
zapoznanie się z nimi;
 W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii
Europejskiej;
 W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
 W celu dokumentowania organizowanych przez Polgros Polska sp. z o.o. wydarzeń
poprzez fotografowanie lub filmowanie.
Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych
celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
 nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej
działalności oraz podtrzymywania naszej relacji z tobą;

 konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;
 nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed
roszczeniami;
 nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych
przez nas wydarzeń;
 konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu
zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas
prawa w Polsce i Unii Europejskiej;
 twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej
informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy
o zapoznanie się z nimi.
W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli
przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie świadczyć usług ani sprzedawać
ci naszych produktów.
7. POTENCJALNI KLIENCI
Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i
przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
 W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
 W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi klientami;
 W celu przygotowania do zawarcia umowy;
 W celu dokumentowania organizowanych przez Polgros Polska sp. z.o.o. wydarzeń
poprzez fotografowanie lub filmowanie;
 W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o
zapoznanie się z nimi.
Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych
celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
 nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą
relacji biznesowej;
 nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych
przez nas wydarzeń;
 konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie;
 twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej
 informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy
o zapoznanie się z nimi.
8. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od charakteru związku, który cię z nami łączy, możemy ujawnić niektóre lub
wszystkie Dane Osobowe otrzymane od ciebie i uzyskane o tobie następującym
podmiotom/osobom: udziałowcom spółki, usługodawcom świadczącym usługi wsparcia,
usługodawcom świadczącym usługi związane z IT oraz stroną internetową, spółkom
zajmującym się marketingiem, agencjom PR-owym, drukarniom, agencjom reklamowym oraz
innym dostawcom, innym osobom z naszej organizacji, podmiotom/osobom trzecim

zaangażowanym w przygotowanie lub organizowanie wydarzeń lub w nich uczestniczących,
profesjonalnym doradcom takim jak doradcy podatkowi i radcy prawni, konsultantom i
księgowym, władzom ustawodawczym (np. organom ścigania oraz organom publicznym)
oraz stronom trzecim w związku ze sprzedażą lub zakupem spółki lub majątku posiadanego
przez spółkę.
9. GRUPOWE PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy ( "EOG" ) do podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką i innych
odbiorców. Niektórzy Odbiorcy (nasi dostawcy będący podmiotami trzecimi oraz spółki
powiązane kapitałowo, którzy przetwarzają twoje Dane Osobowe w naszym imieniu mogą
przekazywać twoje Dane Osobowe poza EOG do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego
poziomu ochrony twoim Danym Osobowym. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do takiego
przekazywania danych, zgodnie z naszą polityką: a) przekazywanie danych nie może nastąpić
bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody; oraz b) wdrożona jest odpowiednia umowa
dotycząca takiego przekazania, która zapewnia ochronę twoich Danych Osobowych.
10. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób do kontaktów biznesowych i marketingowych to, co do
zasady, są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji lub
wycofania zgody/złożenia sprzeciwu. W momencie kiedy ustalimy, że przechowywanie przez
nas przedmiotowych Danych Osobowych nie jest już niezbędne, zostaną one usunięte z
naszych systemów.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników Strony internetowej to, są one przechowywane
przez okres 12 miesięcy od czasu ostatniej wizyty na stronie.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych to są one
przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu publikacji w mediach społecznościowych.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych klientów to są one przechowywane przez okres
obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-
rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie twojej zgody
albo naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu wycofania
zgody/zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych klientów to są one przechowywane przez okres
12 miesięcy od momentu ich pozyskania albo do czasu wycofania zgody/zgłoszenia
sprzeciwu.
Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać twoje dane przez
dłuższy okres czasu, na przykład jeżeli dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi lub
jeżeli mamy podstawy by sądzić, że zgodnie z prawem lub oczekiwaniami odpowiednich
organów powinniśmy zachować twoje Dane Osobowe.
11. TWOJE PRAWA I JAK Z NICH SKORZYSTAĆ
Przysługuje ci szereg praw w odniesieniu do twoich Danych Osobowych, które są określone
w niniejszym rozdziale 11. Prawa te obejmują zwłaszcza prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania twoich Danych Osobowych, tam gdzie takie przetwarzanie prowadzone jest w
oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach
prawa te mogą nie być absolutne.

Prawo Więcej informacji

Prawo do
sprzeciwu

W każdym czasie przysługuje ci prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania twoich Danych Osobowych w przypadku gdy
przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o podstawę prawną
polegającą na realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Kiedy
przetwarzamy twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes
zawsze bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ
jaki może to mieć na ciebie i twoje prawa związane z ochroną danych
osobowych. Nie będziemy wykorzystywać twoich Danych Osobowych do
działań, których wpływ na ciebie jest bardziej znaczący od naszych
interesów (chyba, że posiadamy na to twoją zgodę lub jest to dozwolone
lub wymagane prawem Polski lub Unii Europejskiej).

Prawo do dostępu

Przysługuje ci prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas twoich
Danych Osobowych oraz do dostępu do informacji o tobie, które znajdują
się w naszym posiadaniu.

Prawo do
sprostowania

Przysługuje ci prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia Danych
Osobowych, które cię dotyczą, znajdujących się w naszym posiadaniu.

Prawo do
usunięcia

W pewnych okolicznościach możesz również zażądać usunięcia twoich
danych osobowych, na przykład jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu
(patrz powyżej), wycofasz zgodę (patrz poniżej), a my nie będziemy mieli
powodu, który pozwoli nam na dalsze przetwarzanie twoich Danych
Osobowych lub jeżeli nie będziemy już potrzebowali twoich Danych
Osobowych do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu.

Prawo do
ograniczenia
przetwarzania

W pewnych przypadkach masz prawo poprosić nas o ograniczenie
przetwarzania twoich Danych Osobowych, w tym w przypadku, gdy masz
podstawy by sądzić, że posiadane przez nas dane są niepoprawne lub że
sposób w jaki wykorzystujemy informacje o tobie jest sprzeczny z
prawem. Jeżeli w sposób skuteczny skorzystasz z tego prawa, będziemy
przechowywać twoje Dane Osobowe i nie będziemy w inny sposób ich
przetwarzać do momentu wyjaśnienia tych kwestii.

Prawo do
przenoszenia
danych

Możesz zażądać od nas dostarczenia ci twoich Danych Osobowych, które
nam podałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym
się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz zażądać abyśmy
przesłali twoje Dane Osobowe bezpośrednio innemu administratorowi
danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Z tego prawa możesz
skorzystać jedynie gdy: (1) przetwarzamy twoje Dane Osobowe za twoją
zgodą lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu
wykonania zawartej z tobą umowy; oraz (2) przetwarzanie jest
prowadzone w sposób zautomatyzowany.

Prawo do
wycofania zgody

Możesz wycofać w dowolnym momencie zgodę (jeśli ją wyraziłeś), przy
czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać składając stosowne żądanie w formie pisemnej na
adres siedziby Polgros Polska sp. z o.o. z dopiskiem RODO lub w formie elektronicznej na
adres: admin@polgros.eu .

Będziemy cię bezzwłocznie informować o wszelkich podjętych przez nas działaniach
dotyczących złożonego żądania w związku z jakimkolwiek z tych praw, w terminie nie
przekraczającym 1 miesiąca od złożenia żądania. Termin ten może zostać przedłużony do 2
miesięcy, jeżeli okaże się to konieczne, aczkolwiek w wypadku powstania takiej sytuacji
zostaniesz o tym poinformowany. Informujemy, że możemy cię prosić o zweryfikowanie
twojej tożsamości, jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z przysługujących ci
praw dotyczących ochrony danych.
Przysługuje ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią
strony www.uodo.gov.pl .
12. ZMIANY DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA ORAZ PYTANIA
Treść niniejszego zawiadomienia może podlegać zmianom w całości lub w części, wedle
naszego uznania. Wszelkie zmiany będą wchodziły w życie natychmiast po przekazaniu ci
zmienionego zawiadomienia.
Jeżeli kiedykolwiek postanowimy wykorzystać twoje Dane Osobowe w sposób znacząco
różniący się od sposobu opisanego w niniejszym zawiadomieniu, lub od sposobu
przekazanego ci w jakiejkolwiek innej formie podczas gdy były zbierane, zostaniesz o tym
powiadomiony, oraz będziesz miał prawo wybrać, czy chcesz abyśmy wykorzystywali twoje
Dane Osobowe w tenże nowy sposób.
Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki twoje Dane
Osobowe są wykorzystywane lub przetwarzane przez spółkę, prosimy o złożenie takiego
zapytania, uwag lub wątpliwości w formie pisemnej na adres siedziby Polgros Polska sp. z
o.o. z dopiskiem „ RODO” lub w formie elektronicznej na adres: admin@polgros.eu .

„W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Translate »