Czytaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLGROS POLKA

1. Sklep Internetowy POLGROS POLKA działa pod adresem www.polgros i jest prowadzony przez Polgros Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-350) , Plac Kaszubski 8/205 NIP: 5862368114 REGON 5862368114 , o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00. zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wpłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895300

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu internetowego Polgros Polka.

3. Klienci korzystający ze sklepu internetowego Polgros Polka są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. Klienci przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Polgros Polka  zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Znaczenie wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie:
1. Cena – cena produktu brutto, umieszczona przy informacji o produkcie, nie uwzględnia kosztów dostawy . Wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).

2. Klient – użytkownik sklepu (konsument lub przedsiębiorca).

3. Kupujący – klient sklepu, który zawarł ze sprzedającym umowę sprzedaży produktów.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej, w tym również zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Koszyk („Twój Koszyk”) – funkcjonalność umożliwiająca skompletowanie produktów.

6. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych produktów na warunkach wybranych i na adres wskazany przez kupującego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

7. Produkt – asortyment prezentowany w sklepie.

8. Płatność – zapłata ceny za produkty wraz z kosztami dostawy, pomniejszonej o ewentualne rabaty i zniżki.

9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze sprzedającym umowę sprzedaży w związku z tą działalnością.

10. Regulamin – niniejszy regulamin.

11. Sklep Internetowy Polgros Polka (Sklep) – platforma internetowa funkcjonująca pod adresem www.polgros-polka.eu, będąca instrumentem porozumiewania się na odległość, która umożliwia klientom zapoznanie się z ofertą sprzedającego, składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w regulaminie.

12. Sprzedający – Polgros Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-350), przy Placu Kaszubskim 8/205 NIP: 5862368114 REGON 5862368114, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00. zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wpłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000895300.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy sprzedającym a klientem za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

14. Zamówienie – oświadczenie woli klienta będące etapem zawarcia ze sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez klienta produktów z oferty sprzedającego,.

II. Zasady korzystania ze sklepu

1. Funkcjonalności dostępne w sklepie:
a) przeglądanie oferty sklepu, w szczególności dostęp do informacji o produktach,
b) zakup produktów.

2. W sklepie dostępne są opisy produktów, zazwyczaj ze zdjęciami , oraz, w większości przypadków, ich skład.

3. Zdjęcia produktów dostępne w sklepie służą ich prezentacji. Klient nie jest uprawniony do używania zdjęć ani innych treści zamieszczonych na stronie bez zgody administratora strony.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie sklepu, jeżeli jest to spowodowane brakiem odpowiedniego sprzętu lub połączenia internetowego.

5. Klient może korzystać ze sklepu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od działań mogących wpłynąć na funkcjonowanie sklepu, szczególnie do niedostarczania treści niezgodnych ze stanem faktycznym lub niezgodnych z prawem, naruszających przepisy prawa, dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, niepodejmowania działań mających na celu jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu sklepu, w szczególności spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa transakcji i danych klientów oraz innych osób trzecich,

6. Sprzedający stara się zapewnić aby strona funkcjonowała jak najlepiej, wobec czego zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu w celu usunięcia ewentualnych awarii.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie sklepu lub mailowo na adres admin@polgros.eu lub telefonicznie na numer telefonu +48 515 515 151.

2. Zamówienia składane za pośrednictwem dostępnego formularza mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

3. Podczas składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę ”, są możliwe zmiany w składanym zamówieniu.

4. Podczas składania zamówienia klient dokonuje wyboru produktów, ich ilości, formy dostawy i sposobu płatności oraz przekazuje dane adresu dostawy (imię i nazwisko odbiorcy oraz pełny adres).

5. Do złożenia zamówienie niezbędne jest podanie aktywnych adresu e-mail i numeru telefonu.

6. Każde zamówienie posiada unikalny numer

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania przez sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie informacji na adres mailowy kupującego.

8. W przypadku stwierdzenia braku dostępności produktów zamówionych przez klienta, sprzedający bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta, a w przypadku dokonania przez klienta płatności, zwróci mu otrzymaną sumę.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, organizowania akcji promocyjnych, wprowadzania kuponów rabatowych, preferencyjnych warunków zakupów dla stałych i/lub hurtowych klientów oraz innych programów lojalnościowych.

IV. Płatność

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski SA, z siedzibą w Katowicach.

2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

V. Realizacja zamówienia

1. Wszystkie ceny podano w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

2. Koszty dostawy ponosi kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie. Metoda dostawy jest wybierana przez kupującego w momencie składania zamówienia.

3.Dokument sprzedaży, tj. faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy zamówieniu w przypadku, gdy kupujący zadeklarował chęć jej otrzymania oraz podał informacje niezbędne do jej wystawienia.

4. Produkty pakowane są pojedynczo lub zbiorczo, w zależności od wybranej opcji zakupu i dostawy.

VI. Dostawa produktów

1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia.

2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zakupionych produktów następowała w jak najkrótszym czasie.

3. Dostawa produktów odbywa się zgodnie z regulacjami i zasadami, a szczególnie terminami obowiązującymi w firmach kurierskich.

VII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30.maja 2014r. Dz U. 2014 poz. 827ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionych produktów w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą , gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktów. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez konsumenta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem 14-dniowego terminu, na adres sprzedawcy (Polgros Polska Sp. z o.o. Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia) lub e-maila na adres: admin@polgros.eu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwrotu płatności sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument pisemnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
5. Konsument powinien wysłać produkt, co do którego odstąpił od umowy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Zwracane produkty nie mogą być otwarte, muszą być kompletne, pełnowartościowe i nieuszkodzone.

6. Odstępujący od umowy zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad produktu klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadzie udzielonej przez sprzedającego rękojmi.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
– numer zamówienia ,
– dane kupującego,
– opis wady produktu z dokumentacją zdjęciową lub filmową,
– wskazanie preferowanego sposobu załatwienia reklamacji ( wymiana, zwrot kwoty ceny zakupu,
obniżenie ceny).

3. W celu rozpatrzenia reklamacji kupujący zobowiązany jest wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres sprzedającego (Polgros Polska Sp. z o.o. Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia) lub e-maila na adres:
admin@polgros.eu).

4. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez sprzedającego, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą , gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. Ochrona prywatności i dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Polgros Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-350) , Plac Kaszubski 8/205 NIP: 5862368114 REGON 5862368114, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00. zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wpłaconym w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895300

2. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz dla celów promocyjnych prowadzonej działalności.. Klienci sklepu mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy.

3. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony prywatności oraz danych osobowych zostały opisane w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie sklepu.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian zapisów w regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych klientów. Sprzedawca będzie informował klientów o każdorazowej zmianie w postanowieniach regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie owej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie sklepu, zawierającej odnośnik do zmienionego regulaminu.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Translate »